Default text

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE VEĽKOOBCHODNÝCH ZÁKAZNÍKOV

 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIE

I.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť MGBIZ, s.r.o., so sídlom: Puškinova 1423/12, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44466803, DIČ: 2022711229, IČ DPH:SK 2022711229. Spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde Košice I., oddiel: Sro, Vložka číslo 22728/V(ďalej ako „Predávajúci“) a na strane druhej Kupujúcim. Tieto VOP bližšie upravujú v zmysle zákona č. 513/1991 (Obchodný zákonník) § 273 (ďalej len „OZ“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“), uzatvárané medzi spoločnosťou MGBIZ, s.r.o. čoby predávajúcim a iným podnikateľom čoby kupujúcim (ďalej len „Zákazník“ ), a to jednak (i) v predajni Spoločnosti, (ii) prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie (ii) prostredníctvom internetového obchodu (e-shop) spoločnosti na webových stránkach umiestnených na internetovej adrese www.somgurman.sk, (ďalej len „webová stránka“ ), a to prostredníctvom rozhraním webovej stránky (ďase len „webové rozhranie obchodu“).

II.

Tovarom sa rozumie hnuteľné veci, ktoré sú predmetom kúpy podľa kúpnej zmluvy. Tovar zahrňuje hnuteľné veci pochádzajúcich od tretích subjektov (napr. kozmetika, potraviny, darčeky, ai.). 

III.

Tieto VOP VO sa vzťahujú na Zákazníkov (fyzické a právnické osoby), ktoré sú podnikateľmi so sídlom v Slovenskej republike a Európskej Únii a uzatvárajú kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti za účelom ďalšieho predaja Tovaru koncovým zákazníkom alebo použitia Tovaru pre podnikateľské poskytovanie služieb a ktoré boli schválené Predávajúcim podľa článku II. Týchto VOP.

IV.

Ustanovenia odlišné od VOP je možné zjednať v samostatnej kúpnej zmluve. Odlišné dojednanie v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením VOP.

V.

Ustanovenia VOP sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 273 odst. 1 OZ. a sú zverejnené na webovom sídle Predávajúceho na stránke https://www.somgurman.sk/vseobecne-obchodne-podmienky-pre-velkoobchod.xhtml

VI.

Znenie VOP môže Predávajúci kedykoľvek meniť či doplňovať. Zmenou či doplnením VOP nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pred nadobudnutím takých zmien či doplnení.

 

 

SCHVÁLENIE ŽIADATEĽA A MINIMÁLNE ODBEROVÉ LIMITY

VII.

Na základe registrácie žiadateľa na webovej stránke, prípadne inej jeho žiadosti, Predávajúci posúdi, či žiadateľa schváli ako Zákazníka a bude s ním uzatvárať kúpnu zmluvu podľa týchto VOP (ďalej tiež „veľkoobchodný režim“ ). V rámci posúdenia žiadosti môže Predávajúci vykonať kontrolu žiadateľa v administratívnom registry ekonomických subjektov, v ďalších registroch či kontrolu na mieste najmä v prevádzke žiadateľa. Schválený žiadateľ ako Zákazník zásadne predpokladá, že predmet podnikania (činnosti) Zákazníka súvisí s následným predajom tovaru.

VIII.

Predávajúci informuje žiadateľa o schválení alebo neschválení jeho žiadosti bez zbytočného odkladu po preverení v zmysle predchádzajúceho odstavca, obvykle do 2 (dvoch) pracovných dní od dňa registrácie na webovej stránke, prípadne zaslania žiadosti iným spôsobom. Žiadateľ nemá na svoje schválenie ako Zákazníka vo veľkoobchodnom režime právny nárok.

 

UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

IX.

Na základe registrácie vykonanej na webovej stránke môže Zákazník pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže Zákazník vykonávať objednávanie Tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Po odsúhlasení obomi stranami môže Zákazník tovar objednávať osobne, emailom, telefonicky alebo prostredníctvom aplikácií, ako sú napr. WhatsApp, Viber, a podobne.

X.

V prípade , že je Zákazník registrovaným platcom DPH v cudzom štáte, ktorý je členským štátom Európskej únie, Tovar mu bude dodaný za ceny bez DPH, a to za predpokladu, že pri svojej registrácií uvedie platné DIČ a doloží svoju registráciu potvrdením o registrácii DPH u príslušného finančného či iného úradu v členskom štáte Európskej únie. Zákazník berie na vedomie, že bez uvedenia DIČ bude Tovar dodaný vždy za cenu s DPH. 

XI.

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní Tovaru akýmkoľvek spôsobom uvedeným v bode X. je Zákazník povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedení v užívateľskom účte je Zákazník pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Zákazníkom v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

XII.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu. Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

XII.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Zákazník svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 (dvanásť) mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď Zákazník poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane VOP).

XIII.

Zákazník berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Spoločnosti, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

 

OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

XIV.

Zákazník vykonáva objednávku prostredníctvom webového rozhrania obchodu a svojho užívateľského účtu, telefonicky, elektronickou poštou (e-mailom), prostredníctvom aplikácií, ako sú napr. WhatsApp, Viber, a podobne, alebo osobne v sídle Predávajúceho na adrese Puškinova 1423/12, 052 01 Spišská Nová Ves.

XV.

Objednávka musí byť označená obchodným menom (názvom) Zákazníka v plnom znení podľa obchodného či živnostenského registra, identifikačným číslom, miestom (adresou) dodania objednaného Tovaru. Ďalej musí byť v objednávke uvedený druh a množstvo objednávaného Tovaru a dátum objednávky. Odoslaním objednávky akoukoľvek formou uvedenou v bode XIV. vyjadruje Zákazník súhlas s týmito VOP VO. U Zákazníkov, s ktorými má Predávajúci dlhoročný obchodný vzťah, stačí jednoduchšia identifikácia potvrdená z telefónneho čísla alebo emailu štatutárneho zástupcu Zákazníka.

XVI.

Všetky prezentácie tovaru umiestnené na webovom rozhraní obchodu sú informatívneho charakteru a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Pokiaľ tovar nie je uvedený na webovom rozhraní, môže Predávajúci zaslať Zákazníkovi individuálnu ponuku spôsobom, ktorý obvykle používa na komunikáciu so Zákazníkom.

XVII.

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o Tovare, a to vrátane cien Tovaru. Ceny sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty a všetkými súvisiacimi poplatkami. Zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzatvárať so Zákazníkom samostatnú kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok. 

XVIII.

Webové rozhranie obchodu obsahuje také informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním Tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním Tovaru a výrobkov uvedené vo webovom rozhraním obchodu platí iba v prípadoch, kedy je Tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky, Slovenskej republiky a ďalších zemí Európskej únie.

XIX.

Ak Za účelom objednávania Tovaru vyplní Zákazník objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu, objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • objednávanom Tovare (objednávaný Tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • spôsob úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného Tovaru a
 • o nákladoch spojených s dodaním Tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“ ).

XX.

Pred odoslaním objednávky cez webové rozhranie obchodu je Zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to i s ohľadom na možnosť Zákazníka zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle Zákazník Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „potvrdiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Zákazníka uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa Zákazníka“). Zákazník je oprávnený stornovať iba celú objednávku, písomne na adrese: objednavky@somgurman.sk, a to len do momentu, kým Zákazník obdrží na svoju elektronickú adresu oznámenie o akceptácii objednávky. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ bola cena Tovaru prípadne iné informácie rozhodné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedenej na webovom rozhraní obchodu v momente prevedenia objednávky úplne zjavne neprimerané alebo chybné.

XXI.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo Tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

XXII.

Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Zákazníkom na základe kúpnej zmluvy vzniká doručením prijatej objednávky (akceptácie). V prípade objednávky odoslanej cez webové rozhranie zasiela Predávajúci prijatím objednávky Zákazníkovi elektronickou poštou na elektronickú adresu Zákazníka. V prípade individuálnej ponuky pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna zmluva na Tovar medzi spoločnosťou MGBIZ, s.r.o., ako predávajúcim a Zákazníkom, ako kupujúcim, je uzatvorená vždy prevzatím tovaru zástupcom Zákazníka alebo ním povereným prepravcom.

XXIII.

Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) idú výlučne na ťarchu Zákazníka.

 

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

XXIV.

Kúpna cena je cena uvedená na webovom rozhraní obchodu u jednotlivého Tovaru v momente doručenia objednávky Predávajúcemu. Všetky ceny sú uvedené s DPH. Pri individuálne dohodnutej zmluve, je platná cena, ktorú si obe strany dohodli obvyklým spôsobom. Tieto ceny sú obvykle uvedené bez DPH.

XXV.

Predávajúci vystaví ohľadne platieb prevádzaných na základe kúpnej zmluvy Zákazníkovi daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

XXVI.

Zákazník je povinný hradiť kúpnu cenu podľa dohody, vopred na bankový účet Predávajúceho (bankovým prevodom, prostredníctvom webovej stránky online platbou) alebo pri prevzatí Tovaru (tzv. na dobierku), V takom prípade Predávajúci vystaví Zákazníkovi daňový doklad – faktúru po uhradení ceny Tovaru, ktorú zašle spolu s Tovarom na adresu Zákazníka, resp. mu ju predá v prípade osobného odberu spolu s Tovarom. 

XXVII.

V prípade bezhotovostnej platby prevodom na bankový účet Predávajúceho je Zákazník povinný hradiť kúpnu cenu Tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzkom Zákazníka uhradiť kúpnu cenu splnený okamih pripísanej príslušnej čiastky na bankový účet Predávajúceho.

XXVIII.

Zákazník a Predávajúci si môžu dohodnúť individuálne podmienky, kedy Zákazník hradí kúpnu cenu za Tovar až po jeho odovzdaní Zákazníkovi, a to na základe daňového dokladu – faktúry vystavenej Predávajúcim. V takom prípade je splatnosť faktúry uvedená na faktúre - daňovom doklade. V prípade, že Zákazník, len v jednom prípade neuhradí kúpnu cenu riadne a včas, je Predávajúci oprávnený od dojednania o takom spôsobe úhrady kúpnej ceny s okamžitou účinnosťou odstúpiť.

XXIX.

V prípade omeškania úhrady kúpnej ceny či jej časti je Zákazník povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvný úrok z omeškania na základe aktuálnej sadzby zákonných úrokov z omeškania pre obchodnoprávne vzťahy z dlžnej čiastky za každý i začatý deň omeškania.

NADOBUDNITIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA KU TOVARU

XXX.

Vlastnícke právo ku Tovaru prechádza na Zákazníka až okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny za Tovar.

 

VYRADENIE ZÁKAZNÍKA Z VEĽKOOBCHODNÉHO REŽIMU

XXXI.

Predávajúci je oprávnený Zákazníka kedykoľvek a bez náhrady vyradiť z veľkoobchodného režimu, teda odmietnuť uzatvárať s ním naďalej kúpne zmluvy podľa týchto VOP VO, a to i bez udania dôvodu. Predávajúci je oprávnený Zákazníka vyradiť z veľkoobchodného režimu najmä, ale nielen v prípade porušenia akejkoľvek zmluvnej povinnosti Zákazníka voči Predávajúcemu.Vyradenie z veľkoobchodného režimu je účinné doručením oznámenia o vyradení z veľkoobchodného režimu Zákazníkovi, odoslaným na elektronickú adresu Zákazníka, pripadne na inú známu adresu Zákazníka. Zákazník má právo zrušiť svoju registráciu bez udania dôvodu. Je však povinný  tom písomne upovedomiť Predávajúceho. Zrušenie registrácie môže byť vykonané oznámením zaslaným e-mailom na adresu info@somgurman.sk

 

PREPRAVA A DODANIE TOVARU

XXXII.

Ak nie je dohodnuté inak, je Tovar dodávaný prostredníctvom zmluvného prepravcu Predávajúceho.

XXXIII.

V prípade, že je spôsob dopravy Tovaru dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky Zákazníka, alebo je dodávaný na základe objednávky prepravy Zákazníkom mimo Slovenskej republiky, nesie Zákazník zodpovednosť a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

XXXIV.

Ak je Predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinná dodať Tovar na adresu určenú Zákazníkom v objednávke, je Zákazník povinný prevziať Tovar pri jeho dodaní na určenú adresu. Doba odovzdania expedovaného Tovaru prepravcovi je do 14 pracovných dní od akceptácie objednávky Predávajúcim, a to v závislosti od toho, či je Tovar skladom alebo nie, v prípade obvyklého množstva. Pri neprevzatí Tovaru na adrese doručenia si Predávajúci bude nárokovať voči Zákazníkovi náhradu nákladov doručenia. V prípade, že je z dôvodu na strane Zákazníka nutné Tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je Zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

XXXV.

Vybavovanie sťažností Zákazníkov zaisťuje Predávajúci spôsobom, ktorým so Zákazníkom obvykle komunikuje, alebo prostredníctvom elektronickej adresy info@somgurman.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti zašle Predávajúci na elektronickú adresu Zákazníka.

XXXVI.

Predávajúci poskytne Zákazníkovi na požiadanie bezpečnostný list, špecifikáciu výrobku, prípadne aj analytický certifikát elektronicky. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

XXXVII.

Kúpna zmluva, ako aj právne vzťahy vzniknuté na základe kúpnej zmluvy, vrátane práv z porušenia kúpnej zmluvy sa riadia a vykladajú podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä zákona ustanovením zákona č. 513/1991 (Obchodný zákonník) § 27 v platnom znení, bez toho aby sa uplatnili kolízne normy medzinárodné práva súkromného. Použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je v súlade s článkom 6 tohto dohovoru vylúčená.

XXXVIII.

Akékoľvek spory v súvislosti s kúpnou zmluvou sa Predávajúci a Zákazník najskôr pokúsia vyriešiť v mieri; pokiaľ nenájdu zmierlivé riešenie, nie je medzi Predávajúcim a Zákazníkom písomne dohodnuté inak alebo nestanoví tak zákon, bude k rozhodovaniu o akomkoľvek spore vzniknutom z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s kúpnou zmluvou miestny príslušný obecný súd Predávajúceho, alebo, ak je v prvom stupni príslušný krajsky súd, krajský súd, v ktorého obvode je obecný súd Predávajúceho.

XXXIX.

Ak je niektoré ustanovenie VOP VO neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť či doplniť tieto VOP VO. 

 

Kontaktné údaje Predávajúceho:

adresa pre doručovanie:

 MGBIZ, s.r.o.
Puškinova 1423/12

052 01 Spišská Nová Ves

adresa elektronickej pošty:

info@somgurman.sk

telefón +421 903 033 471

 

Tieto VOP VO nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2021.

 

 • E-mailové objednávky
  objednavky@somgurman.sk
 • Doprava zadarmo
  pre objednávky nad 100 €
 • Bezpečné
  online platby
 • Garancia
  1. triednej kvality

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.

Rovnako ako na vysoké štandardy kvality dbáme na zodpovedné pitie.
Preto je obsah tejto stránky dostupný len starším ako 18 rokov.

Mám 18+ Mám 18-