Obchodné podmienky

Článok I.

Všeobecné ustanovenie

Spoločnosť MGBIZ, s.r.o., so sídlom: Puškinova 1423/12, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 444 66 803, IČDPH: SK2022711229, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č. 22728/V, ktorá je prevádzkovateľom a vlastníkom e-shopu www.somgurman.sk (ďalej aj„Prevádzkovateľ“ ), vydáva v súlade s platnou legislatívou SR tieto Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop www.somgurman.sk.

 

Článok II.

Základné pojmy

Pokiaľ nie je uvedené inak, majú nasledovné pojmy a skratky význam v ďalej uvedených definíciách:

Prevádzkovateľ je spoločnosť MGBIZ, s.r.o., so sídlom: Puškinova 1423/12, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 444 66 803, IČDPH: SK2022711229, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č. 22728/V, ktorá je prevádzkovateľom e-shopu www.somgurman.sk.

Tel: +421 903 033 471                                    

E-mail: info@somgurman.sk 

Číslo Účtu: 0523977507 /0900 Slovenská sporiteľňa a.s. 
Variabilný Symbol: Číslo Objednávky
 

Orgán dozoru: 
Inšpektorát SOI pre Košickýký kraj 
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 055/6220 781 
fax č.: 055/ 6224 547 

e-shop je internetový obchod Prevádzkovateľa umiestnený na doméne www.somgurman.sk.

Zákazník je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si objedná a kúpi tovar v e-shope;

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar, alebo vecné plnenia z poskytnutej služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Objednávka je záväzné vyjadrenie záujmu zákazníka o objednanie a kúpu tovaru v e-shope. Objednávka odoslaná prevádzkovateľovi sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Prijatie objednávky prevádzkovateľ potvrdzuje automatizovaným emailom zaslaným na emailovú adresu zákazníka, bezprostredne po prijatí objednávky. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom, ktorý sa považuje v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov za zmluvu uzavieranú na diaľku vzniká až potvrdením zo strany prevádzkovateľa zákazníkovi (emailom) do 24 hod. od prijatia objednávky.

Objednávkový formulár vyplňuje zákazník, ktorý má záujem o objednanie a kúpu tovaru v e-shope v každom jednotlivom prípade, ak zákazník nie je v e-shope registrovaným zákazníkom.

 

Článok III.

Objednávka - Uzatvorenie zmluvy

Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom, ktorý sa považuje v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov za zmluvu uzavieranú na diaľku vzniká potvrdením zo strany prevádzkovateľa (emailom) zákazníkovi. Prevádzkovateľ má povinnosť potvrdiť vznik zmluvného vzťahu zákazníkovi najneskôr v lehote do 24 hod. od prijatia objednávky. Na uvedenú e-mailovú adresu budú zákazníkovi v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

Zmluva sa uzatvára medzi zákazníkom a prevádzkovateľom:

Prevádzkovateľ 
Obchodné meno: MGBIZ, s.r.o. 
Sídlo: Puškinova 1423/12 
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 444 66 802 
IČ DPH:SK2022711229 
Email: info@somgurman.sk 
Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č. 22728/V

Na odoslanie objednávky je potrebné, aby zákazník bol v e-shope registrovaným zákazníkom, alebo aby zákazník vyplnil povinné údaje v objednávkovom formulári.

Poskytnuté údaje slúžia prevádzkovateľovi najmä na riadne a skoré vybavenie objednávky zákazníka.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje nepoužiť a taktiež nezverejniť tieto údaje tretím osobám.

Po odoslaní objednávky a prijatí objednávky bude zákazníkovi odoslaný automatizovaný e-mail potvrdzujúci bezproblémové prijatie objednávky. Potvrdenie uzatvorenia zmluvy prevádzkovateľom oznámi zákazníkovi (emailom) vždy do 24 hod od prijatia objednávky.

 

Článok IV.

Spôsob dodania

Skladový tovar zvyčajne expedujeme do 48 hodín odo dňa uhradenia ceny tovaru a pripísania ceny tovaru uvedeného v objednávke na účet prevádzkovateľa. Tovary uskladnené na externom sklade alebo tovary vyrábané priamo na mieru môžu byť z dôvodu väčšej časovej náročnosti, ale s ohľadom na spokojnosť zákazníka expedované najneskôr do 21 pracovných dní odo dňa uhradenia tovaru a pripísania ceny tovaru uvedeného v objednávke na účet prevádzkovateľa.

Zákazník má možnosť zvoliť si spôsob dodania tovaru nasledovne:

 • Nákup do 35€                                                                   6,00 €
 • Nákup do 55€                                                                   4,00 €
 • Nákup nad 55€                                                                 zdarma

 

 • Dobierka                                                                       1,20€

Spôsob prevzatia a platby tovaru si vyberá zákazník pri tvorbe objednávky.

V prípade, ak zákazník má záujem o zmenu zvoleného dodania a platby tovaru, kontaktuje zákazník prevádzkovateľa, a až po potvrdení a schválení zmeny prevádzkovateľom bude daná zmena umožnená a platná.

Z dôvodu váhového, objemového, časového, alebo logistického obmedzenia si prevádzkovateľ vyhradzuje po dohode so zákazníkom právo zmeniť spôsob dopravy tovaru a/alebo ponúknuť alternatívny spôsob dopravy tovaru zákazníkovi.

Predávajúci súhlasí so zasielaním faktúr a ostatných dokladov elektronicky.

Kupujúci potvrdením Obchodných podmienok súhlasí so zasielaním faktúr a ostatných dokladov elektronicky.

 

Článok V.

Cena tovaru a platobné podmienky

V prípade podstatnej zmeny veľkoobchodnej ceny tovaru v dôsledku zmeny kurzu a/alebo precenenia tovaru dodávateľom si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmeny ceny tovaru. Ceny uvedené v e-shope sa môžu líšiť a zákazník nemá právo dodatočne sa dožadovať inej ceny, ako ceny vopred dohodnutej. 
Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v e-shope sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Odporúčaná cena tovaru je určená výrobcom pre daný produkt (tovar) na území SR. Uvedená cena sa môže meniť v dôsledku zmeny kurzu, alebo precenenia tovaru dodávateľom.

Zákazník je povinný uhradiť cenu za tovar. Objednávka tovaru a jeho následná kúpa sa realizuje prostredníctvom e-shopu, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na ňom stanovenou.

Spôsob platby: 

 • Dobierka 
 • Bankový prevod  
   

Pri nákupe tovaru na objednávku sa platí vopred.

 

Článok VI.

Stornovanie Objednávky, Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má právo požiadať o stornovanie objednávky najneskôr do okamihu potvrdenia objednávky zo strany prevádzkovateľa.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Po uplynutí tejto lehoty toto právo zaniká (v zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z.z.). Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. 

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia, alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, bude spotrebiteľovi vrátená iba alikvotná časť kúpnej ceny zodpovedajúca hodnote vráteného tovaru.
 

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi, je potrebné, aby odstúpenie od zmluvy odoslal prostredníctvom emailu na info@somgurman.sk a oznámil prevádzkovateľovi prepravné číslo zásielky.

Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi, musí bezodkladne a na vlastné náklady doručiť tovar bezpečným spôsobom (Slovenská pošta 1.trieda, kuriér, osobne...) na adresu Prevádzkovateľa: MGBIZ, s.r.o., Puškinova 1423/12, 052 01 Spišská Nová Ves. Dôrazne odporúčame tovar poistiť.

Tovar je nutné zasielať späť v pôvodnom obale spolu so všetkými dokumentami týkajúcimi sa predmetného tovaru, ktoré zákazník obdržal pri jeho kúpe, dodaní a prevzatí.

 

Článok VII.

Povinnosti zákazníka a prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

 • Bezodkladne vybaviť každú objednávku zákazníka
 • Dodržať stanovenú cenu (cenu platnú v čase uzatvorenia zmluvy)
 • Dodať tovar, ktorý si zákazník objednal

Zákazník sa zaväzuje:

 • Prebrať tovar, ktorý bol predmetom jeho objednávky od kuriéra, alebo iného doručiteľa v odbernej lehote, na adrese, ktorú uviedol v objednávke
 • Zaplatiť za tovar plnú sumu
 • Skontrolovať obal zásielky (tovaru) pri preberaní od kuriéra, alebo doručovateľa
 • Poškodené zásielky (tovar) nepreberať 

Nedodanie zásielky (tovaru) je zákazník povinný prevádzkovateľovi oznámiť po uplynutí 7. dňa od potvrdenia (emailom, SMS) od odoslania zásielky (tovaru) na email zákazníckeho servisu info@somgurman.sk.

V prípade, ak zákazník nepreberie zásielku v odbernej lehote, dochádza k porušeniu zmluvy zo strany zákazníka.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za:

 • Poškodenie zásielky doručovateľom
 • Dodanie tovaru v rozpore s týmito Všeobecným obchodnými podmienkami, resp. v rozpore s dohodnutým podmienkami dodania vplyvom vyššej moci
 • Oneskorené doručenie zavinené udaním nesprávnej adresy zo strany zákazníka
 • Oneskorené doručenie zavinené doručovateľom

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí prevádzkovateľovi tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ prevádzkovateľovi náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Zaslaný tovar odporúčame poistiť a zaslať doporučenou poštou, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu cestou k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností, prevádzkovateľ prevezme tovar späť a do 15 dní, odo dňa odstúpenia od zmluvy, vráti prevádzkovateľ cenu, ktorú spotrebiteľ za tovar uhradil, a to spôsobom vopred so spotrebiteľom dohodnutým.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že cena produktu sa neprimerane zvýšila a/alebo produkt sa mu nepodarilo zadovážiť v primeranom čase, prípadne z iného dôvodu. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny, alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak.

 

Článok VIII.

Reklamácie a záruka

Prevádzkovateľ poskytuje záruku na tovar v trvaní 24 mesiacov, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Zákazník je povinný pred prvým použitím tovaru riadne sa oboznámiť s návodom a so záručnými podmienkami.

Zákazník má právo uplatniť si u Prevádzkovateľa záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, nie je po záručnej dobe, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u prevádzkovateľa. V ostatných prípadoch nebude môcť predávajúci opraviť poškodený tovar v rámci záruky a v prípade, ak zákazník po upozornení na túto skutočnosť požiada o jeho opravu, bude povinný uhradiť prevádzkovateľovi náklady spojené s vykonaním servisného zásahu a opravou takéhoto tovaru. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru zákazníkom, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, neodbornú inštaláciu. Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodborného zásahu do výrobku počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

V prípade, že sa na Vašom tovare objaví vada a/alebo tovar nebol dodaný riadne, prosím kontaktujte nás e-mailom na info@somgurman.sk, kde je potrebné uviesť:

 • Číslo Objednávky
 • Presný názov tovaru
 • Stručný popis vady a okolnosti pri/po ktorých sa prejavuje vada
 • Meno a tel. číslo (najlepšie číslo mobilného telefónu)

Náš tím Vás bude v najbližšej možnej dobe kontaktovať.

Dôležité: 
Ak je nutné tovar opraviť alebo vymeniť, zákazník je povinný tovar zaslať výhradne iba prostredníctvom Slovenskej pošty, 1. triedou, resp. kuriérom na adresu:

MGBIZ, s.r.o.
Puškinova 1423/12
052 01 Spišská Nová Ves

Sme zásielkový obchod a z toho dôvodu je možné všetky reklamácie a výmeny tovaru realizovať iba prostredníctvom Slovenskej pošty, resp. iného kuriéra.

Tovar je nutné dobre zabaliť, so všetkými náležitosťami, tak aby nedošlo k akémukoľvek možnému poškodeniu.

Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Prevádzkovateľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky/emailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu s tovarom reklamačný protokol. Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu.

Reklamácie týkajúce sa prepravy:

Ak zákazník zistí pri preberaní tovaru, že balenie, v ktorom je tovar doručovaný nie je v poriadku, zákazník je povinný v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení priamo s prepravcom.

Všetky zásielky sú poistené, takže zodpovednosť nesie prepravca. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia nie je možné uznať.

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo, alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Článok IX.

Ochrana osobných údajov

Zákazník a prevádzkovateľ sa dohodli, že zákazník v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zákazník a prevádzkovateľ sa dohodli, že zákazník je povinný oznámiť prevádzkovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb sú spracovávané za účelom uzatvárania a plnenia zmlúv na základe príslušných objednávok tovaru z e-shopu uskutočnených jednotlivými zákazníkmi, ako aj za účelom súvisiacich predzmluvných vzťahov, predovšetkým predzmluvných vzťahov spočívajúcich v zasielaní ponúk na uzavretie zmlúv na dodávku tovaru z e-shopu prevádzkovateľom potenciálnym zákazníkom – fyzickým osobám či profesionálnych konzultácií poskytovaných prevádzkovateľom potenciálnym zákazníkom – fyzickým osobám týkajúcich sa tovaru z e-shopu, ďalej za účelom akýchkoľvek iných obligačných, zmluvných či predzmluvných vzťahov medzi zákazníkom a prevádzkovateľom týkajúcich sa tovaru ponúkaného prevádzkovateľom v e-shope, alebo zmien existujúcich zmluvných vzťahov uskutočňovaných na žiadosť zákazníka, to všetko v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/ 2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Spracovávané osobné údaje zákazníka – fyzickej osoby sú nasledovné: meno, priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa (ďalej len „Osobné údaje“). Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení, s tým, aby prevádzkovateľ spracovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa predchádzajúcej vety za vyššie uvedeným účelom, a to vo všetkých svojich informačných systémoch. Súhlas podľa predchádzajúcej vety udeľuje zákazník prevádzkovateľovi na dobu neurčitú. Zákazník si je vedomý skutočnosti, že poskytnutie jeho osobných údajov prevádzkovateľovi, ako aj jeho súhlas so spracovaním osobných údajov sú dobrovoľné; súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník kedykoľvek písomne odvolať. Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, fakturačnú adresu, email a telefónne číslo zákazníka tretím subjektom zaisťujúcim doručovanie objednaného tovaru z e-shopu, tj. Slovenskej pošte alebo kuriérovi, a to výlučne len za účelom riadneho doručenia tovaru objednaného zákazníkom z e-shopu v súlade s príslušnou objednávkou zákazníka. Prevádzkovateľ nesmie poskytovať osobné údaje zákazníkov tretím osobám, s výnimkou tretích osôb uvedených v predchádzajúcej vete, a to ani na reklamné či iné obdobné účely. Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje zákazníkov, zabezpečiť ich proti zneužitiu v rámci svojich možností a znalostí a prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným zneužitím, zničením, pozmenením, alebo inými neoprávnenými zásahmi. Zákazník má právo uplatňovať svoje práva vzťahujúce sa k jeho osobným údajom v súlade s § 28 zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, predovšetkým písomne požadovať informácie o svojich osobných údajoch, kontrolovať ich spracovanie, požadovať ich likvidáciu, či požadovať, aby bola akákoľvek nesprávnosť, alebo nepresnosť v týchto osobných údajoch opravená. Zákazník je povinný svoje osobné údaje uvádzať presne a pravdivo a informovať prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej adresy info@somgurman.sk bez zbytočného odkladu o akejkoľvek zmene osobných údajov. Osobné údaje zákazníka uchováva prevádzkovateľ po dobu trvania vyššie uvedeného účelu ich spracúvania, minimálne avšak na dobu trvania zákazníkových záväzkov voči prevádzkovateľovi. Zákazník je oprávnený písomne požiadať prevádzkovateľa o likvidáciu svojich osobných údajov (nie však skôr, než splní všetky svoje zmluvné záväzky voči prevádzkovateľovi) a prevádzkovateľ je povinný oprávnenej žiadosti zákazníka vyhovieť a osobné údaje daného zákazníka bez zbytočného odkladu zlikvidovať, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zákazníka.

Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke, v časti Moje Konto.

Prevádzkovateľ e-shopu www.somgurman.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených prevádzkovateľom. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 121/2000 Zb., o práve autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon) v platnom znení, oprávnený vykonávať majetkové práva k obsahu e-shopu www.somgurman.sk. Obsah e-shopu www.somgurman.sk nie je možné uchovávať, upravovať ani šíriť bez súhlasu prevádzkovateľa.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú iba vzťahov vznikajúcich medzi prevádzkovateľom a zákazníkmi a riadia sa právnymi predpismi SR.

Prevádzkovateľ sa bude snažiť zabezpečiť dostupnosť e-shopu www.somgurman.sk 24 hodín denne 7 dní v týždni, túto dostupnosť však nie je možné garantovať, nakoľko z rôznych technických (problémy na strane servera, údržba systému etc.) a iných príčin môže vo výnimočných prípadoch nastať dočasná nedostupnosť e-shopu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ušlý zisk, príp. inú ujmu (majetkovú a/alebo nemajetkovú) vzniknuté z používania, nemožnosti používania, alebo z výsledkov používania tohto e-shopu, bez zavinenia prevádzkovateľa a/alebo z objektívnych dôvodov, resp. vyššej moci (napr. výpadok elektrickej energie, dôvody vzniknuté na strane poskytovateľa internetových služieb a pod).

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za úplné či čiastočné nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich z týchto VOP v dôsledku udalosti výnimočnej povahy, ktorá nemohla byť predvídateľná, alebo ju nebolo možné odvrátiť – rozhodnutia štátnych orgánov, udalosti ako živelné pohromy, vojnové operácie rozličného druhu, občianske nepokoje, explózie, požiare, výluky, alebo okolnosti vyskytujúce sa nezávisle jeho vôle a/alebo mimo jeho kontroly (vyššia moc).

Tieto obchodné podmienky platia v znení ako je uvedené v e-shope v deň odoslania objednávky, ak nie je písomne dohodnuté niečo iné. Ak odošle zákazník objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí.

Prevádzkovateľ má právo obchodné podmienky zmeniť kedykoľvek, zmena obchodných podmienok však nemôže zákazníka spätne negatívne postihnúť (inými slovami: pre zákazníka sú platné a záväzné podmienky aktuálne v čase objednania tovaru).

Zmluvné vzťahy medzi prevádzkovateľom a zákazníkom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 108/2000 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.

Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi prevádzkovateľom a zákazníkom budú prednostne riešené formou zmieru.

Pokiaľ sa akékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok stane neplatným či nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok. Prevádzkovateľ a zákazník sa zaväzujú nahradiť neplatné, alebo nevymáhateľné ustanovenie novým ustanovením, ktorého znenie bude zodpovedať úmyslu vyjadrenému pôvodným ustanovením a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami ako celku.

Kúpou tovaru zákazník súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

 

Rovnako ako na vysoké štandardy kvality dbáme na zodpovedné pitie.
Preto je obsah tejto stránky dostupný len starším ako 18 rokov.

Mám 18+ Mám 18-